25 W Parade, Eastwood NSW 2122, Australia
02 9874 1888

Sesame Prawn Toast (4 in a serve)